מיטל דהרי - מוכרים דירה? אל תפילו את כל האחריות על הקונה (05.08.14)

מוכרים דירה? אל תפילו את כל האחריות על הקונה

05.08.2014

יש הטועים לחשוב שבמכירת נכס האחריות לביצוע הבדיקות השונות חלה על הקונה בלבד - מכוח הכלל הנקרא "יזהר הקונה". 
פסק דין מראה שמוטלות על המוכר, ואף על באי כוח הצדדים, חובות תום לב הקבועות בדין, ומכוחן על המוכר חלה החובה להזהיר את הקונה בדבר פגמים שונים הקיימים בנכס.